Slik gjør du markedsundersøkelser

Undersøk markedet for å finne, og målrette til, dine kunder.

Hvordan gjøre markedsundersøkelser i 5 trinn

For å drive en vellykket bedrift må du kjenne kundene dine, konkurrentene dine og bransjen din. Markedsundersøkelser krever at du stiller de riktige spørsmålene, på den riktige måten, til de riktige menneskene. Det gir din bedrift en retning, og hjelper deg med å følge med på hva kundene vil ha, samt hvor mye de er villig til å betale for det.

Definer ditt mål for undersøkelsen

Hva vil du vite om dine kunder eller ditt marked? Det første trinnet i en markedsundersøkelsesprosess er å definere dine mål. Med andre ord, hva er nøkkelinformasjonen du ønsker å avdekke?

Ved å først definere det du håper å finne ut, vil du kunne holde fokus og være effektiv. Du kan for eksempel avgjøre om du skal lansere et nytt produkt eller tjeneste. Din undersøkelsesprosess vil da avgjøre om markedet vil akseptere ditt nye produkt/tjeneste og hvor mye de er villige til å betale for det.

Ditt marked, dine kunder og dine konkurrenter

Når du har identifisert målet kan du utviklet en liste med spørsmål til markedet, kundene og konkurrentene.

Noen eksempler:

Ditt marked

 • hva er nøkkeldemografien for ditt marked (eksempelvis alder, kjønn osv.)?
 • hvordan vil din tilstedeværelse påvirke markedet/kundene?
 • har området du leverer til en stabil økonomi?

Dine kunder

 • hvem er din målgruppe, og hvordan er de?
 • hvor befinner de seg?
 • hvilken profilen har idealkunden?

Dine konkurrenter

 • hva er profilen til en typisk konkurrent?
 • hva er dine konkurrenters styrker?
 • hva er deres svakheter?

3. Hvordan innhenter du informasjon?

Det er to kategorier for innhenting av data, og begge er basert på å spørre spørsmål:

 • kvalitativ informasjon: er mer undersøkende og involverer færre antall informanter (fokusgrupper og dypdeintervjuer)
 • kvantitativ informasjon: brukes for å trekke spesifikke konklusjoner og involverer en stort antall informanter (undersøkelser og spørreskjemaer)

En enkel ’ja eller nei’-undersøkelse kan foretas på telefon, men for å forstå personlige valg (som preferanser på farger eller lignende) kreves, som regel, et møte ansikt til ansikt. Noen vanlige metoder for å innhente data er: telefonundersøkelser, spørreskjema på e-post, undersøkelser på nett og personlige intervjuer.

For å gjøre undersøkelser på nett kan du vurdere rimelige alternativ som SurveyMonkey, eller lage et skjema via Google Docs.

Det kan også lønne seg å bygge nettverk med andre bedriftseiere og dele erfaringer/anonymisert informasjon.

4. Tolk dine funn

Hold dine mål for undersøkelsen i tankene mens du ser etter måter du kan forbedre hvordan du organiserer og grupperer dine data – dette vil gjøre det lettere å komme til en konklusjon etter hvert. Hva har du oppdaget?

Noen tips for organisering av data:

 • identifiser tendenser. Vurder å benytte lister, tabeller, diagrammer og tankekart til å organisere data
 • bruk din markedsplan til å analyserer dataene dine for å kartlegge styrker, svakheter, muligheter og trusler (en klassisk SWOT-analyse)

En av de viktigste trinnene i markedsundersøkelsesprosessen er å tolke dine funn. Hva forteller undersøkelsen deg? Ved å svare på dette spørsmålet vil du kunne få en god forståelse av det undersøkelsen har avdekket.

5. Trekk konklusjoner og ta avgjørelser

Husk at enhver konklusjon bør likestilles med ditt innledende mål og dine fortetningsmål generelt. Gå over all innhentet data og forsikre deg om at det ikke er noen hull. Vurder tendenser, samt problemer innen din industri/ditt felt, analyser styrkene, svakhetene, muligheten og truslene. Benytt dataen til å ta avgjørelser om din markedsinnsats.